Tietoturva

Det digitala språnget

19.10.2022 –

Är era fastigheter redo för det digitala språnget?

Du kanske redan känner till den betydelse SRI-indikatorn (Smart Readiness Indicator) kommer att få för fastighetssektorn? Om inte ska vi här ge en liten bakgrund och förklaring till ett index som kommer att inspirera till investeringar i smart fastighetsautomation.

 Det var under 2018 som EU påbörjade arbetet med klassificeringsmetoden SRI utifrån de reviderade direktiven om fastigheters energiprestanda (EPBD 2018/844/EU). Målet är att SRI-indikatorn ska ge ett jämförbart värde för hur smarta fastigheter är genom att ge en bild av den digitala förmågan. Det är tre områden som står i fokus: Möjligheterna att optimera energieffektiviteten, förutsättningarna att användaranpassa olika funktioner samt hur väl rustad en fastighet är för intelligent integration och kommunikation.

 Indikatorn ska alltså fastställa en fastighets digitala status och göra det enklare att ta fram konkreta färdplaner för det viktiga digitala språnget. Under 2023 kommer EU att tillkännage hur arbetet med SRI utvecklas.

 

SRI-indikatorn sätter fokus på energibesparingar

 Syftet med SRI är att öka medvetenheten om fördelarna med digital teknologi, och i arbetet med den nya indikatorn är det ett stort fokus på möjligheten till energibesparingar. Detta är helt logiskt eftersom en minskad energiförbrukning kan frigöra medel för andra kloka investeringar.

 EU vill också uppmuntra beslutsfattare och fastighetsägare att inse betydelsen av investeringsbeslut i smart teknik och man ser också SRI som ett stöd för teknisk innovation. Att en enhetlig bedömningsskala, indikator, tas fram hur smarta byggnader är ska också göra det enklare att jämföra fastigheter från ett smarthetsperspektiv.

 

Smarta investeringar höjer SRI-indexet

 Den SRI-poäng som tilldelas en byggnad kan förändras efter genomförda investeringar. Ett exempel är vid moderniseringar av ventilationssystem. Om ny teknik möjliggör en ventilationsstyrning som är baserad på koldioxidvärden istället för tidsstyrning, kommer byggnadens SRI-poäng att förbättras.

 Poängsättningen tar hänsyn till många olika faktorer och den maximala poängen kan skilja sig åt mellan olika fastigheter. Poängkategorierna är indelade i tre huvudområden och där ett är energieffektivitet. Det finns olika kriterier inom varje område men gemensamt är de nia fastighetsprocesser som granskas;

  1. Uppvärmning
  2. Varmvatten
  3. Kyla
  4. Ventilation
  5. Belysning
  6. El (t.ex. egen energiproduktion och lagring)
  7. Laddning av elfordon
  8. Dynamiskt byggnadsskal (bl a solskyddslösningar och teknik för att styra öppning av dörrar och fönster)
  9. Teknik för fastighetsautomation och övervakning

 Endast sådant som är relevant för en viss fastigheten beaktas vid poängsättningen. Om till exempel en fastighet är belägen centralt i en stad och inte har egna parkeringsplatser ”straffas” den inte för att det saknas laddmöjligheter för elbilar. I slutändan ställs det totala antalet erhållna poäng mot de krav som är relevanta för just den fastigheten.

 Detta resultat blir index som kan användas för att jämföra olika egenskaper. Värt att notera är att det kan finnas stora skillnader mellan två fastigheter även om båda har fått samma SRI-Index. Har båda fått ett index på exempelvis 70 % kan det finnas skillnader i tekniknivå och digital status beroende på den relevansbedömning som ingår i processen med poängsättningen.

 

SRI ska ge inspiration till det digitala språnget

 En enhetlig mätmetod och ett index som SRI har varit eftertraktad inom fastighetssektorn. Alla åtgärder som uppmuntrar till investeringar i byggnadsfunktionalitet, energieffektivitet, smarta lösningar och satsningar på det digitala språnget är verkligen välkomna åtgärder!

Samtidigt är det viktigt att tänka på att varje byggnad har sina speciella förutsättningar. Det är också viktigt att förstå byggnadens nuvarande digitala statusnivå, och hur denna nivå stämmer överens med uppställda mål. Detta gäller oavsett om vi använder SRI eller inte!

Intresserad av att veta mer om SRI och hur vi kan hjälpa er med det digitala språnget? Kontakta oss på Fidelix så berättar vi mer!

Läs mer

Alla artiklar

Kan vi hjälpa dig?